Füüsilisest isikust Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Tellimusest taganemise korral on vaja kahjustamata Toote(d) tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Tellimuse tühistamiseks tuleb Kliendil võtta ühendust Charlot OÜ-ga ja saata vastav e-kiri aadressile sales@oshiner.eu.

Tagastada ei saa kaupa, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades. 

Majandus- või kutsetegevuses tegutseval ostjal (sh FIE) on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust üksnes seaduses sätestatud alustel, mis kohalduvad majandus- või kutsetegevuses sõlmitud müügilepingutest taganemisele. 

Viimane peab enne müügilepingust taganemist dokumentaalselt tõendama müüjale taganemise aluseks olevate asjaolude esinemist. Kui müügilepingust on kehtivalt taganetud, tagastab müüja müügilepingu alusel saadud rahasummad 30 kalendripäeva jooksul, kuid mitte enne müügilepingu eseme tagastamist müüjale. Juhul, kui müügilepingust taganetakse enne müügilepingu esemeks oleva toote üleandmist ostjale, on müüjal õigus nõuda majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt ostjalt leppetrahvi 25% müügilepingu hinnast ning tasaarvestada see tagastatava rahasummaga.

Tagastamisega seotud kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta lepingule.

Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja peale Ostja poolt kauba tagastamist, eeldusel et  ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks, hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Muud Ostja kulud (nt pangakulud, intress, transport vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

Ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.